Sr. Sharon Mello, SHF Celebrates 60 Years of Religious Life